• Slovník pojmov a definícAlternatívny režim:

Prevádzkový režim zdroja vykurovacej sústavy s tepelným čerpadlom, pri ktorom je využívaný iba bivalentný zdroj na zvýšenie teploty vykurovanej vody na zodpovedajúcu úroveň. Obvykle sa používa pri sústavách, ktoré nevyhovujú nízkoteplotnému spádu 55/45°C.

Bivalencia:

Označenie prevádzky tepelného čerpadla s prídavným, obvykle elektrickým zdrojom tepla v dobe, kedy výkon tepelného čerpadla nestačí na pokrytie potreby tepla.

Bod bivalencie:

Vonkajšia teplota, pri ktorej sa vyrovnajú tepelné straty objektu a výkon tepelného čerpadla.

Štvorcestný ventil:

Špeciálny ventil, ktorý umožňuje elektrickým signálom meniť výhody kompresoru (satie a výtlak) za účelom obrátenej funkcie tepelného čerpadla.

Dvojitý rotačný kompresor:

Dvojstupňový rotačný vačkový kompresor, jeho konštrukcia umožňuje plynulú zmenu výkonu pri riadení frekvenčným meničom. Elektronika riadi elektromotor (frekvenciu a amplitúdu napájania) a tak plynulo reguluje okamžitý výkon kompresoru a tým aj celého zariadenia v širokom rozsahu.

Elektromagnetický ventil (EMV):

Ventil v okruhu kvapalného chladiva, ktorý možno otvoriť elektrickým signálom.

EN 14511 (Európska norma):

Stanovuje termíny a definície pre ohodnotenie a určovanie výkonu jednotiek na chladenie kvapalín, tepelných čerpadiel typu vzduch-vzduch, voda-vzduch, vzduch-voda a voda-voda s elektricky poháňanými kompresormi, ktoré sú využívané na vykurovanie alebo chladenie priestoru. Táto európska norma neplatí pre tepelné čerpadlá na sanitárnu teplú vodu.

Chladivo:

Látka, ktorá sa ľahko odparuje a skvapalňuje a slúži k prenosu tepla v chladiacom okruhu. Na toto použitie musí mať vhodné termodynamické a chemické vlastnosti.

Chladivo R-410a:

Patrí do látok HFC, je zmesou R-32/R-125 50/50 %, používa sa iba s olejom POE. Obchodné názvy sú napríklad Forane 410a, Solkane 410a, SUVA 9100. Bod varu je pri atmosferickom tlaku -51,6 °C, teplotný sklz asi 0,1 K.

ODP= 0,00, GWP = 2340.

Je nehorľavé, nevýbušné, nejedovaté. Má podobné termodynamické vlastnosti ako R-22a R-407c, udáva sa u neho vyšší chladiaci faktor. Vyžaduje ale vyšší tlak (až 4 MPa), preto sa používajú modifikované kompresory a kondenzátory na vyššie prevádzkové tlaky. Vďaka vyšším tlakom sú systémy s R-410a na rovnaký výkon rozmerovo menšie.

Inventor:

Menič kmitočtov (alebo tiež menič frekvencie, frekvenčný menič) je zariadenie, ktoré slúži k premene elektrického prúdu s určitým kmitočtom na elektrický prúd s iným kmitočtom. Frekvenčný menič mení sieťové napätie (konštantná frekvencia a amplitúda) na napätie premenlivé (premenlivá frekvenciu a amplitúda). Tým umožňuje plynulo regulovať otáčky trojfázových motorov.

Kolektor/zberač:

V tomto prípade obvykle plastové potrubie uložené v zemi a naplnené solankou, slúžiacou k odberu tepla zo zeme.

Kondenzátor:

Výmeník určený na výmenu tepla medzi chladivom a vykurovacím systémom. Na primárnej strane kondenzuje horúce stlačené plynné chladivo, ktoré predáva teplo vode na sekundárnu stranu výmenníka.

Tradičné tepelné čerpadlo:

Čerpadlo, u ktorého nemožno regulovať výkon. Pracuje v režime štart/stop. Aby nedochádzalo k cyklovaniu (zapínania a vypínania), zaraďuje sa do vykurovacieho systému akumulačná nádoba, ktorá umožňuje predĺženie chodu.

Nízkopotencionálne teplo:

Tepelná energia o nízkej teplote, ktorá nie je vhodná na priame použitie.

Skutočný vykurovací faktor:

Bezrozmerné číslo (COPsk), ktoré údáva pomer tepelného výkonu a súčtu príkonov všetkých prvkov vykurovacej sústavy. Je vyššie ako 1, ale menšie ako COP samotného tepelného čerpadla.

Solanka:

Obecný názov nemrznúcej zmesi (bez ohľadu na jej složenie).

Tepelné čerpadlo (TČ):

Zariadenie používané k získavaniu tepelnej energie z nízkopotencionálnych zdrojov tepla.

Tlaková strata:

Pokles tlaku média pri prechode daným prietokom. Závislosť tlakových strát na prietoku nie je lineárna a obvykle sa vyjadruje graficky alebo tabuľkou. Udáva sa v kPa, alebo niekedy v metroch vodného stĺpca. Tlakovej strate 1 kPa odpovedá asi 1 m vodného stĺpca. Dôležitý údaj napríklad u výmenníkov, potrubí, ventilov.

Vykurovací faktor tepelného čerpadla:

Bezrozmerné číslo, ktoré udáva pomer tepelného výkonu k elektrickému príkonu. Číslo je vždy vyššie ako 1. V literatúre sa označuje skratkou COP (Coefficient of Performance).

TUV:

Teplá úžitková voda.

Výmenník, výmenník tepla, tepelný výmenník:

Obecný názov prístroja slúžiaceho k prenosu tepla z jedného média na druhé bez ich fyzického kontaktu.

Výparník:

Výmenník tepla určený k prenosu tepla medzi zdrojom vonkajšieho nízkopotenciálneho tepla (vzduch, voda, nemrznúca zmes) a chladivom. V primárnej strane tečie (alebo obteká zvonku, podľa konštrukcie) médium, z ktorého sa odoberá teplo (vzduch, voda, solanka) a v sekundárnej strane sa odparuje vstrekované kvapalné chladivo.

X Cascade Control/xCC:

Regulačný systém, ktorá reguluje a riadi celý vykurovací systém – ako kaskádu zdrojov, tak aj kaskádu spotrebičov tepla.

na tepelné čerpadlá convert aw poskytujeme záruku 7 rokov