Hlavná strana Blog Dotácia na tepelné čerpadlá

Dotácia na tepelné čerpadlá

Ako je možné získať dotáciu na tepelné čerpadlá zo Zelenej domácnostiam? Ako program funguje? Je tam dostatok finančných prostriedkov? Aká je výška dotácie? Ako mám postupovať?“
Toto sú najčastejšie otázky, ktoré nám- ako „oprávnenému zhotoviteľovi“ kladiete, preto sme sa rozhodli v krátkosti ich zhrnúť v tomto článku.

Ako funguje projekt Zelená domácnostiam
13. 6. 2022 prešiel národný projekt „zelená domácnostiam“ po vyše piatich rokoch fungovania výrazným reštartom, ktorý nám umožnil kontinuálne realizovať inštalácie bez stresu z toho, či sa podarí získať dotáciu a či stihneme zariadenia nainštalovať v termíne platnosti poukážky. Hlavné rozdiely, ktoré sa udiali oproti predchádzajúcim rokom spočívajú v tom, že :

Vďaka týmto zmenám prebiehajú inštalácie kontinuálne a bez stresu a aj my zhotovitelia vieme s kľudnejším svedomím predpokladať, že ak spĺňate podmienky podpory, tak dotáciu získate. Podmienky podpory sú
k dispozícií na : https://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/podmienky-podpory/. Stále však platí, že Bratislavský kraj je vyňatý z dotačného programu, ak sa teda vaša nehnuteľnosť nachádza v Bratislavskom
kraji, tak žiaľ dotáciu nezískate.

Je v dotačnom programe Zelená domácnostiam dostatok financií ?

Ako sme spomínali, rozpočet projektu bol 13.6.2022 navýšený o 30 miliónov eur, teda na celkovú sumu 45 miliónov eur. Zásadné zmeny by mali zabezpečiť kontinuálnu podporu pre domácnosti, ktoré majú reálne
možnosti ukončiť inštalácie podporovaných zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov do konca septembra 2023. Táto suma prislúcha na všetky podporované obnoviteľné zdroje energie, nielen na tepelné čerpadlá. Na stránke https://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/stav-cerpania/ je možné priebežne sledovať priebeh čerpanie týchto prostriedkov. Stav čerpania od roku 2015, ku dňu 04.10.2022 je zobrazený na nasledujúcom obrázku:

Ako vidíte na grafe, ku dňu 04.10.2022 je stále k dispozícií 13, 86 milióna €, čiže prostriedkov je stále dostatok. Ak teda zvažujete inštaláciu tepelného čerpadla v blízkej budúcnosti, predpokladáme, že by s dotáciou nemal byť problém.

Aká je výška príspevku ?

Na celkovú výška príspevku na tepelné čerpadlo vplývajú najmä tieto 3 záležitosti:

1. Sadzba, ktorá Vám prináleží za inštaláciu
Základná sadzba pri tepelnom čerpadle pre rodinný dom je 272 €/kW inštalovaného výkonu tepelného čerpadla, maximálna výška podpory je 2 720 € na inštaláciu. Toto však platí pri starších rodinných domoch, kde nie sú realizované žiadne opatrenia na zníženie spotreby energie. Pri novostavbách je výška podpory 340 €/kW , maximálne teda 3 400 €. Sadzby sú zobrazené nižšie v tabuľke.

 

 

2. Výkon tepelného čerpadla
Nejedná sa však o maximálny výkon tepelného čerpadla, ale o výkon, ktorý je zaevidovaný v zozname podporovaných zariadení dostupný na stránke www.zelenadomacnostiam.sk, konkrétne na :
https://is.zelenadomacnostiam.sk/zariadenia. Tieto výkony sú zapísané na stránke na základe certifikátu z certifikovaného skúšobného ústavu, kde výrobcovia zariadení vykonávali merania napr. na certifikovanie SCOP. Meranie SCOP či iného parametra nebolo vždy vykonávané pri 100% výkone, avšak do zoznamu zariadení sa evidovali zariadenia na základe týchto certifikátov. Preto sa výška dotácie odvíja od výkonu evidovanom v tomto zozname. Napr. Ak máte rodinný dom, ktorý spĺňa kritéria na najvyššiu sadzbu dotácie a nainštaluje sa zariadenie CONVERT AW 12 (s výkonom 12 kW) dotácia na neho nebude 3400 € , ale iba 2754 €, pretože v „zozname zariadení“ je evidovaný výkon 8,1 kW.

3. Podpora nesmie prekročiť 50 % z oprávnených výdavkov.
Celkové oprávnené výdavky vyhodnocuje SIEA až z faktúry za inštaláciu, ktorú im doručujeme so žiadosťou o preplatenie poukážky. Keďže maximálna podpora je možná do výšky 50 % oprávnených výdavkov, hodnota uvedená na poukážke nemusí byť preplatená v plnom rozsahu. Takýto prípad však u nás v spoločnosti zatiaľ pri ešte nenastal pri žiadnej inštalácii, keby na to však bol predpoklad, určite Vás upozorníme.
 

Ako funguje proces získavania poukážky, ak ste našim zákazníkom

Vzhľadom k tomu, že v čase, kedy žiadate o poukážku na dotáciu už musíte byť rozhodnutí pre konkrétne zariadenie a aj zhotoviteľa, rozhodli sme sa, že Vám s celým týmto
procesom pomôžeme, aby sme Vás odbremenili od administratívnej záťaže. Na internetovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk sú dostupné informácie ako postupovať pri žiadosti o poukážku, zobrazené na obrázku vpravo. Všetky tieto kroky urobíme za Vás, jediné čo musíte po tom, ako sa dostaneme do bodu 8. urobiť (viď. obrázok) je podpísať Zmluvu s SIEA , ktorá Vám príde poštou, úradne overeným podpisom a taktiež podpísať aj čestné vyhlásenia, ktoré sú k Zmluve priložené.

 

Na čestných vyhláseniach nie je potrebné, aby bol podpis úradne overený. Následne, keď budú dokumenty podpísané je potrebné nám ich aj s poukážkou doručiť , aby sme poukážku rezervovali a po riadnom ukončení a finálnom odovzdaní inštalácie požiadame o jej preplatenie. Spolu so žiadosťou o preplatenie poukážky a príslušnou dokumentáciou potrebnou k jej posúdeniu zasielame do SIEA dokumenty, ktoré ste nám odovzdali, t.j. zmluvu, čestné vyhlásenia a poukážku. Potom už len čakáme na jej preplatenie, SIEA prepláca hodnotu poukážky na účet zhotoviteľa.

Preplatením poukážky z našej strany celý proces žiadosti o štátnu dotáciu ukončený. Následne je na Vás- domácnosti dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, ktorú ste uzatvorili z SIEA.

V tomto článku sme sa snažili Vám podať tie najpodstatnejšie informácie ohľadne štátnej dotácie a informácie o tom, ako celý proces prebieha, ak si zvolíte za zhotoviteľa Vašej kotolne našu spoločnosť. Kompletné informácie k tematike štátnej dotácie na tepelné čerpadlá sú dostupné na internetovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk .

 

© 2024