Hlavná strana Blog Postup inštalácie tepelného čerpadla pri novostavbách rodinných domov

Postup inštalácie tepelného čerpadla pri novostavbách rodinných domov

Ste zahalený množstvom informácií z postupov stavebných prác, začínate sa v tom strácať a bojíte sa, že sa na niečo podstatné pri výstavbe Vášho domu zabudne? Verte, toto sa stáva drvivej väčšine ľudí, to Vám môžeme aj my, ako priamy svedkovia potvrdiť. Povedali sme si, že sa posnažíme Vám to trochu uľahčiť aspoň čo sa týka postupov realizácie vykurovacieho systému. V tomto krátkom článku stručne spomenieme základné veci na ktoré sa nesmie pri jednotlivých na seba nadväzujúcich procesochzabudnúť a priblížime Vám, ako sa bude pri realizácií postupovať. Prvá vec, ktorou začíname našu inštaláciu je prepojovacie potrubie.

1. Pokládka prepojovacieho potrubia medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou

Prepojovacie potrubie prepája vonkajšiu jednotku tepelného čerpadla s vnútornou jednotkou, ktorá je situovaná v kotolni. Spolu s prepojovacím potrubím inštalujeme aj komunikačný kábel medzi jednotkami. Potrubie je izolované kaučukovou izoláciou, v prípade, že je vedené aj v exteriéri je vedené vo výkope hĺbky 50-60 cm (prípadne viac v závislosti od lokality) a umiestnené do PVC chráničky. Ak sa potrubný rozvod k vonkajšej jednotke pokladá v exteriéri do výkopu, je potrebné, aby ste zaistili výkopové práce.
Kedy? Prepojovacie potrubie vonkajšej a vnútornej jednotky tepelného čerpadla sa inštaluje pred pokládkou podlahového polystyrénu, teda pred realizáciou poterov.
 

2. Vyhotovenie betónového základu

Pre vonkajšiu jednotku tepelného čerpadla je potrebné pripraviť betónový základ. Pri situovaní betónového základe treba brať ohľad na určité parametre, ktoré musia byť dodržané pre správnu funkčnosť zariadenia, a to: 

Odporúčané parametre pre betónový základ:

3. Elektroinštalačné práce

Vypracujeme Vám kompletnú dokumentáciu pre potrebnú elektroinštaláciu v závislosti od rozsahu dodávky nami vykonávaných prác.  V prípade, že je v rozsahu našej dodávky aj zónová regulácia, tak požiadavky na elektroinštaláciu prediskutujeme priamo na stavbe s Vašim elektrikárom.
Kedy? Elektroinštalačné práce by mali byť zrealizované pred omietaním.

4. Kurenárske práce

K realizácii samotných kúrenárskych prác dochádza vtedy, keď je v kotolni hotová podlahová krytina, nakoľko bojler osádzame na podlahu.  Taktiež odporúčame, aby bola v kotolni hotová aj maľovka, pretože potrubné rozvody medzi jednotlivými komponentmi kotolne sa vedú povrchovo a taktiež bojler je vo väčšine prípadov osadený len 100 – 150 mm od steny.
Realizácia kotolne trvá 2-4 dni v závislosti od rozsahu dodávky. Čo sa týka ohrevu TPV, inštalácia z našej strany končí osadením bojlera a jeho napojením na vykurovaciu sústavu. Napojenie bojlera na rozvody vody už rieši profesia zdravotechniky, teda „vodári. “ 
Kedy? Keď je v kotolni hotová podlahová krytina a maľovka.

5. Ostatné práce

V prípade, ak je v rozsahu našej dodávky aj zónová regulácia, tak k osádzaniu termostatov dochádza vtedy, keď sú už vymaľované všetky priestory, kde sa majú termostaty osadiť.

6. Finálne odovzdanie a zaškolenie k ovládaniu

V momente, keď už je inštalácia finálne dokončená a zariadenie spustíme a  pripojíme do internetovej siete Vám naši pracovníci predstavia regulačný systém a základné ovládanie zariadenia. Odovzdáme Vám samozrejme aj všetku potrebnú dokumentáciu a poďakujeme za prejavenie dôvery, ktorú ste prejavili výberom našej spoločnosti.

Samozrejme naďalej Vám zostávame k dispozícií, čokoľvek budete potrebovať.

Prajeme Vám, aby ste vo svojej novej domácnosti našli teplo domova, po ktorom ste túžili. 

 

© 2024